KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG

FACULTY OF CONSTRUCTION MANAGEMENT

Khoa Quản lý xây dựng được thành lập ngày 15/6/2018 tại Quyết định số 1211/QĐ-ĐHGTVT trên cơ sở 02 bộ môn chuyên môn là Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án. Đây đều là các bộ môn đã có truyền thống đào tạo và lực lượng giảng viên hùng hậu. Bộ môn Kinh tế xây dựng được thành lập năm 1964, bộ môn Quản lý dự án thành lập năm 2004.

Hiện nay Khoa có 28 CB-GV-CNV gồm: 02 Phó Giáo sư, 6 Tiến sĩ, 20 Thạc sĩ. Trong số 20 thạc sĩ có 06 người đang thực hiện đề tài NCS tiến sĩ.

Các CB-GV-CNV trong Khoa đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ GD&ĐT, Bộ GTVT, cấp Trường có chất lượng tốt, áp dụng vào thực tiễn giảng dạy và sản xuất.  

Khoa có mối quan hệ và hợp tác chặt chẽ với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất trong và ngoài nước