SỨ MẠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trường Đại học Giao thông Vận tải có sứ mạng đào tạo cho ngành Giao thông Vận tải và đất nước những cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có khả năng sáng tạo và tính nhân văn. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác của nhà trường nhằm mang lại những lợi ích với chất lượng tốt nhất cho cộng đồng và xã hội. 

 

SỨ MẠNG KHOA

Khoa Quản lý xây dựng Trường Đại học Giao thông vận tải có sứ mạng đào tạo các nhóm ngành kinh tế xây dựng, quản lý xây dựng cho đất nước, đào tạo những cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có khả năng sáng tạo và tính nhân văn.

Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác của Khoa Quản lý xây dựng nhằm mang lại những lợi ích với chất lượng tốt nhất cho cộng đồng và xã hội.

 

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Người học là trung tâm của quá trình đào tạo, được đào tạo toàn diện, phát huy tính chủ động và tự chịu trách nhiệm trong quá trình học tập, tạo ra đội ngũ kỹ sư kinh tế xây dựng, quản lý xây dựng năng động, sáng tạo, có chuyên môn vững vàng, có kỹ năng nghề nghiệp giỏi, có khả năng thích ứng, có đạo đức, có kỷ luật và lối sống văn hóa.